X
تبلیغات
فروشگاه westbazi
 
 
 
 
لطفــا چند لحظه صبر نمائید...
 
بستن پنجره هشدار
 
گاهی لازمه18/اردیبهشت/92

 گاهــی لازمــه

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/01.jpg

آدما گاهی لازمه

چند وقت کرکرشونو بکشن پایین

یه پارچه سیاه بزنن درش و بنویسن :

کسی نمرده.

فقط دلم گرفته

 

 

 آدم هــا بــرای هــم ســنگ تمــام مــی گــذارند

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/sir7Ck_535.jpg

 

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند.

اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه...

آن جا که در میان خاک خوابیدی؛

«سنگ تمام» را می گذارند و می روند ...!

 

 کافیســت ســر بــه زیــر باشــی

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/wolf.jpg


 

گرگ شده اند اینروزها...
کافی است سر به زیر باشی
 
با بره اشتباهت میگیرند
 
خیز برمیدارند برای دریدنت...

 

 در پی دلیــلی اســت که ببخشــد ما را

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/behesht.jpg

 

خالق من «بهشتی» دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛

و «دوزخی» دارد، به گمانم کوچک و بعید؛

و در پی دلیلیست که ببخشد ما را ...

«دکتر علی شریعتی»

 

 معــجزه...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/khodaya.jpg

 

خدایا

من اینجا دلم سخت معجزه میخواهد

و تو انگار

معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا ....!!

 

 گول دنـــیا را مخــور...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/gorg%20bare.jpg

 

گول دنیا را مخور......!!

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند.....

 

 یادمــان باشــد...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/ghamat.jpg

 

یادمان باشد!

هر پس مونده‌ای که‌ من زمین میندازم

قامت یه‌ نفرو خم میکنه.....

 

 لنــگه هــای چــوبــی درب حیــاطمــان

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/lenge_dar.jpg

 

لنگه های چوبی درب حیاطمان؛

گر چه کهنه اند و جیرجیر می کنند؛

ولی خوش به حالشان که لنگه ی هم اند .

 

 نمــاز دو نفــره

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/namaz.jpg

 

خــــدایا

دلم هوس یک نماز دو نفره کرده است ...

فقط من باشم و تو !!!!!

 

 مــا دیگــر فقــیر نیســتیم

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/faghri2.jpg

 

خداروشکر ما دیگرفقیر نیستیم

دیروز پزشک روستا گفت:

چشمان پدرم پر از آب مروارید است!!!!

 

 گــرگ صفــتان

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/bare.jpg

 

نــه صدایش را " نــازک " میکــرد ..

و نــه دستــانش را " آردی "

از کجــا بایــد به گرگ بودنش شک میکــردم؟!!!!!!!

 

 مــا دیگــر فقــیر نیســتیم

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/khoshbakhti.jpg

 

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران

می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده

ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد

شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می

گیری ، می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا

برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند؟

طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست

 

 آهســته رد شــو

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/gham2.jpg

 

اگـر امـشب هم از حوالی دلم گذشتـی،

آهسته رد شو
 

غم را با هزار بدبختی خوابانده ام...

 

 اشــتبــاه...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/aghideh.jpg

 

وقتي همه با من هم عقيده مي شوند ،

تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام!!!

اسکار وايلد

 

 خوشــبخــتی یافتــنی نیســت...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/390905.jpg

 

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.
از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید...
دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد...

 

 ســخت اســت

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/fahm.jpg

 

سخت است فهماندن چیزی به کسی که

برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

احمد شاملو

 

 آنــجا ببــر مــرا

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/sharab.jpg

آنجا ببر مرا که شرابم نبرده است.

 

 

 نــان دادن کــار مــردان اســت...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/nan.jpg

 

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است 

و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...

 

 تجربه...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/tajrobeh.jpg

 

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛

به من گفت :نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!

 

 نــخنــد !

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/sad_clown.jpg


 

به سرآستین پاره کارگری که دیوارت را می‌چیند


 

و به تو می‌گوید ارباب ،نخند!


 

به پسرکی که آدامس می‌فروشد و تو هرگز نمی‌خری ،نخند!

 
به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می‌رود

 
و شاید چندثانیه کوتاه معطلت کند ،نخند!

 
به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه پیراهنش جمع شده نخند!

 

 

 وجــدان...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/vojdan.jpg

 

متاسفانه بعضی ها هستند که :

بی غذا ، دو ماه دوام می آورند ؛

بی آب ، دو هفته ؛

بی هوا ، چند دقیقه ؛
و
بی "وجـــدان" ، خـیلی ...

 

 شــکســته تــرینــم...

 

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Sometimes/gonah.jpg

 

 

اگر...

اگر گناه وزن داشت؛

 
هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد،

 
خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند،

 
و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم...

موضوع: عکس های دیدینی
نظرات (0)
  |  
داغش کن!
درجه داغی این مطلب: 23 درجه