(سوسکه می خواد شهید فهمیده بشه نارنجک به خودش می بنده میره زیره دمپایی!) (یک روز یک نفر یک پلیس رو می کشه زنگ می زنه 110 می گه:می بینم 109 نفر شدین!) (ترکه با عربه دعواش می شه.ترکه فش می ده عربه فش می ده.ترک میگه:ای بابا من دارم به این ش می دم این برسره من قران می خونه!) (لره از خواب بیدار می شه.می بینه خونش اتیش گرفته.می خواد زنگ بزنه اتش نشانی با خودش می گه:اگر زنگ بزنم اتش نشانی ازم پول تلفن بیشتری ازم می گیرن.منتظر می مونه اتش نشانی بهش زنگ بزنن!) (پسره می ره قنادی از صاحب اونجا می پرسه:شیرینی تون بهداشتیه؟جواب می ده:بله تازه دارم سوسکاش رو جدا می کنم!) یک روز یک نفر یک پلیس می کشه زنگ می زنه 110 می گه:می بینم 109 نفر شدین! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ترکه با عربه دعواش می شه.ترکه فش می ده عربه فش می ده.ترک میگه:ای بابا من دارم به این ش می دم این برسره من قران می خونه! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لره از خواب بیدار می شه.می بینه خونش اتیش گرفته.می خواد زنگ بزنه اتش نشانی با خودش می گه:اگر زنگ بزنم اتش نشانی ازم پول تلفن بیشتری ازم می گیرن.منتظر می مونه اتش نشانی بهش زنگ بزنن! پسره می ره قنادی از صاحب اونجا می پرسه:شیرینی تون بهداشتیه؟جواب می ده:بله تازه دارم سوسکاش رو جدا می کنم!